Adatvédelmi
szabályzat

Adatvédelmi
szabályzat

Adatvédelmi
szabályzat

1. ADATKEZELŐ

Az Adatkezelő neve: Animative Solutions Kft. (a továbbiakban: „Vállalat”)
Az Adatkezelő képviselője: Molnár Károly
Cím: 1056 Budapest, Belgrád rakpart 2. 7/2.
E-mail: info@animative.solutions
Weboldal: https://animative.solutions

2. AZ ADATKEZELÉS JOGI HÁTTERE

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR).

3. AZ ADATOK FELDOLGOZÁSA

3.1. ADATKEZELÉS ELEKTRONIKUS KAPCSOLATBAN ÉS HÍRLEVÉL

3.1.1. AZ ADATOK FELDOLGOZÁSA ÉS A FELDOLGOZÁS CÉLJA

Személyes adatok A dátumkezelés célja
Utó- és vezetéknév Az érintett és a cég közötti kommunikáció, valamint a szolgáltatások egyéniesítése.
E-mail Az érintett és a cég közötti kommunikáció

3.1.2 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Jogalapja az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez: GDPR 6. cikk a) pont.

3.1.3. AZ ADATFELDOLGOZÁS IDŐTARTAMA

A Társaság az üzenetben érkezett időpontot az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A regisztráció törlése a rendszerben a „Regisztráció törlése” gombra kattintva inicializálható. A személyes adatok ezt követően megsemmisülnek.

3.2. SZEMÉLYES ADATOK AZ ONLINE TESZTEKKEL KAPCSOLATBAN

3.2.1. A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK ÉS A FELDOLGOZÁS CÉLJA

Személyes adatok A dátumkezelés célja
Kereszt- és vezetéknév A Társaság az online kitöltött tesztek alapján komplex személyiség- és viselkedéselemzéseket készít. Ezen személyes adatok megadása a teszt része.
Születési idő A Társaság az online kitöltött tesztek alapján komplex személyiség- és viselkedéselemzéseket készít. Ezen személyes adatok megadása a teszt része.
Az értékelés eredményei A Társaság az online kitöltött tesztek alapján komplex személyiség- és viselkedéselemzéseket készít.
A fenti személyes adatokat a Társaság a komplex személyiség- és magatartáselemzés Ügyfél részére továbbítja.

3.2.2 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Jogalapja az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

3.2.3. AZ ADATFELDOLGOZÁS IDŐTARTAMA

A Társaság az itt megjelölt adatokat a létrehozástól számított 4 (négy) hónapig tárolja, majd automatikusan törli.

3.3. A RENDSZER ÁLTAL TÁROLT EGYÉB SZEMÉLYES ADATOK

3.3.1. A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK ÉS A FELDOLGOZÁS CÉLJA

Személyes adatok A dátumkezelés célja
IP-cím Az internetszolgáltató által a rendszerbe bejelentkező felhasználó által használt eszközhöz rendelt azonosító szám. A vállalati folyamatok biztosítják a hálózat- és információbiztonságot.
Bejelentkezés dátuma A felhasználó rendszerbe való bejelentkezésének dátuma. A vállalat a hálózat- és információbiztonság érdekében dolgozza fel.

3.3.2 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a hálózat- és információbiztonság biztosítása, ezért az adatkezelő által követett jogos érdekek célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. A fent megjelölt adatok tárolása szükséges ahhoz, hogy az információs rendszer adott bizalomszint mellett tudjon ellenállni olyan véletlen eseményeknek vagy jogellenes vagy rosszindulatú cselekményeknek, amelyek veszélyeztetik a tárolt vagy továbbított személyes adatok elérhetőségét, hitelességét, integritását és bizalmasságát, és az általa kínált kapcsolódó szolgáltatások biztonsága. A fenti személyes adatok tárolása a hálózat- és információbiztonság biztosításának céljával arányos. Kérjük, találjon egy értékelést, amely alátámasztja ezt a következtetést a jelen szabályzat 1. mellékletében.

3.3.3. AZ ADATFELDOLGOZÁS IDŐTARTAMA

A Társaság az itt megjelölt adatokat a cél érdekében szükséges és arányos mértékben a létrehozástól számított 3 (három) hónapig tárolja, majd automatikusan törli.

4. A SZEMÉLYES ADATOKHOZ ÉS A KAPCSOLÓDÓ BIZTONSÁGI MÉRÉSEKHEZ HOZZÁFÉRHETŐSÉG

4.1. AZ ADATHOZ VALÓ HOZZÁFÉRHETŐSÉG ÉS ADATKEZELÉS

4.1.1. SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETŐ ADATKEZELŐK

Az Adatkezelő alkalmazottai a feladataik ellátásához szükséges és arányos mértékben.

4.1.2 ADATFELDOLGOZÓK

Egyes adatkezeléseknél nem említett adatfeldolgozók:

Az adatfeldolgozók neve: Animative Solutions Kft.
Cím: 1056 Budapest, Belgrád rakpart 2. 7/2.
Az adatkezelés célja: A weboldal fejlesztése, karbantartása.

Az adatfeldolgozók neve: Magyar Hosting Kft.
Cím: H-1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Az adatkezelés célja: Adattárolás szolgáltatója

4.2.ADATBIZTONSÁGI MÉRTÉKEK

A Társaság a személyes adatokat a székhelyén található szervereken tárolja,(1056 Budapest, Belgrád rakpart 2. 7/2.) A Társaság elvégzi a szükséges informatikai, műszaki és humánerőforrás méréseket annak érdekében, hogy a Társaság által kezelt személyes adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, illetve a jogosulatlan változtatásoktól. A Társaság az adatokat a lehető legnagyobb diszkrécióval és szigorú titoktartással kezeli.

5. AZ ADAT TÁRGY JOGAI

5.1. INFORMÁCIÓ

Az érintett az 1. pontban megjelölt elérhetőségen írásban megkeresheti, hogy milyen személyes adatot kezel, milyen alapon, milyen célból, milyen forrásból, mennyi ideig, és érdeklődhet arról is, hogy ki férhetett hozzá a személyes adatokhoz. adatokat és kinek adták át.
A Társaság a megkeresést legkésőbb egy hónapon belül intézi levélben vagy e-mailben az érdeklődő által megadott elérhetőségekre.

5.2. HELYESBÍTÉSI JOG

Az érintett kérheti a pontatlan adatok helyesbítését az 1. pontban megjelölt elérhetőségen, írásban (pl. e-mail vagy postacím megváltoztatása). A Társaság a kérelmet legkésőbb egy hónapon belül megválaszolja, és a kérelmezőt levélben vagy e-mailben értesíti az érintett által megjelölt elérhetőségeken.

5.3. TÖRLÉS JOGA

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségen, írásban kérheti személyes adatainak törlését. A Társaság a kérelmet elutasítja, ha az adatkezelés az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont. Amennyiben ilyen kötelezettség nem áll fenn, a Társaság a kérést 1 hónapon belül teljesíti, és az érintett által megjelölt elérhetőségeken levélben vagy e-mailben értesíti az igénylőt.

5.4 FELDOLGOZÁS KORLÁTOZÁSÁNAK JOGA

Az érintett kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását az 1. pontban megjelölt elérhetőségen, írásban (a korlátozást és az egyéb adatoktól való elkülönítést egyértelműen kifejezve). A korlátozás addig tart, amíg az érintett által megjelölt ok a korlátozást szükségessé teszi. Az adatkezelés korlátozása például akkor kérhető, ha az érintett úgy véli, hogy a Társaság jogellenesen kezeli a beadványát, de az adatot bíróság előtt kezdeményezett vagy hatósági eljárás miatt nem szabad törölni. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat a bírósági vagy hatósági megkeresésig (pl. a kérelem benyújtásáig) tovább tárolja, majd az adatokat törli.

5.5. TILTAKOZÁSI JOG

Az érintett jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni az 1. pontban megjelölt kapcsolatfelvétel útján írásban, ha a Társaság az adatokat kutatási célból ad át vagy használ fel.

6. TÖRVÉNYVÉDELMI LEHETŐSÉGEK

6.1. POLGÁRI ELJÁRÁS, PEREK MEGINDÍTÁSA

Az érintett polgári jogi eljárást kezdeményezhet a Társasággal szemben, ha az adatkezeléssel kapcsolatban jogellenességet tapasztal. A pert – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt lehet megindítani (az ilyen bíróságok felsorolását és elérhetőségét lásd az alábbi linken: http://birosag.hu/torvenyszekek).

6.2. NAIH ELJÁRÁS

Az érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, ha az adatkezeléssel kapcsolatban jogellenességet tapasztal. Kérjük, nézze meg a linket: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html.
Időpont egyeztetés kedden és szerdán 9 és 12 óra között lehetséges. és 13 óra között. és 16 óra. az alábbi telefonszámon: +36 (1) 391-1400.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Hatóság csak akkor vizsgálja a panaszt, ha az érintett megkereste az Adatkezelőt, és nem jutott döntésre.

1. ADATKEZELŐ

Az Adatkezelő neve: Animative Solutions Kft. (a továbbiakban: „Vállalat”)
Az Adatkezelő képviselője: Molnár Károly
Cím: 1056 Budapest, Belgrád rakpart 2. 7/2.
E-mail: info@animative.solutions
Weboldal: https://animative.solutions

2. AZ ADATKEZELÉS JOGI HÁTTERE

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR).

3. AZ ADATOK FELDOLGOZÁSA

3.1. ADATKEZELÉS ELEKTRONIKUS KAPCSOLATBAN ÉS HÍRLEVÉL

3.1.1. AZ ADATOK FELDOLGOZÁSA ÉS A FELDOLGOZÁS CÉLJA

Személyes adatok A dátumkezelés célja
Utó- és vezetéknév Az érintett és a cég közötti kommunikáció, valamint a szolgáltatások egyéniesítése.
E-mail Az érintett és a cég közötti kommunikáció

3.1.2 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Jogalapja az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez: GDPR 6. cikk a) pont.

3.1.3. AZ ADATFELDOLGOZÁS IDŐTARTAMA

A Társaság az üzenetben érkezett időpontot az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A regisztráció törlése a rendszerben a „Regisztráció törlése” gombra kattintva inicializálható. A személyes adatok ezt követően megsemmisülnek.

3.2. SZEMÉLYES ADATOK AZ ONLINE TESZTEKKEL KAPCSOLATBAN

3.2.1. A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK ÉS A FELDOLGOZÁS CÉLJA

Személyes adatok A dátumkezelés célja
Kereszt- és vezetéknév A Társaság az online kitöltött tesztek alapján komplex személyiség- és viselkedéselemzéseket készít. Ezen személyes adatok megadása a teszt része.
Születési idő A Társaság az online kitöltött tesztek alapján komplex személyiség- és viselkedéselemzéseket készít. Ezen személyes adatok megadása a teszt része.
Az értékelés eredményei A Társaság az online kitöltött tesztek alapján komplex személyiség- és viselkedéselemzéseket készít.
A fenti személyes adatokat a Társaság a komplex személyiség- és magatartáselemzés Ügyfél részére továbbítja.

3.2.2 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Jogalapja az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

3.2.3. AZ ADATFELDOLGOZÁS IDŐTARTAMA

A Társaság az itt megjelölt adatokat a létrehozástól számított 4 (négy) hónapig tárolja, majd automatikusan törli.

3.3. A RENDSZER ÁLTAL TÁROLT EGYÉB SZEMÉLYES ADATOK

3.3.1. A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK ÉS A FELDOLGOZÁS CÉLJA

Személyes adatok A dátumkezelés célja
IP-cím Az internetszolgáltató által a rendszerbe bejelentkező felhasználó által használt eszközhöz rendelt azonosító szám. A vállalati folyamatok biztosítják a hálózat- és információbiztonságot.
Bejelentkezés dátuma A felhasználó rendszerbe való bejelentkezésének dátuma. A vállalat a hálózat- és információbiztonság érdekében dolgozza fel.

3.3.2 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a hálózat- és információbiztonság biztosítása, ezért az adatkezelő által követett jogos érdekek célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. A fent megjelölt adatok tárolása szükséges ahhoz, hogy az információs rendszer adott bizalomszint mellett tudjon ellenállni olyan véletlen eseményeknek vagy jogellenes vagy rosszindulatú cselekményeknek, amelyek veszélyeztetik a tárolt vagy továbbított személyes adatok elérhetőségét, hitelességét, integritását és bizalmasságát, és az általa kínált kapcsolódó szolgáltatások biztonsága. A fenti személyes adatok tárolása a hálózat- és információbiztonság biztosításának céljával arányos. Kérjük, találjon egy értékelést, amely alátámasztja ezt a következtetést a jelen szabályzat 1. mellékletében.

3.3.3. AZ ADATFELDOLGOZÁS IDŐTARTAMA

A Társaság az itt megjelölt adatokat a cél érdekében szükséges és arányos mértékben a létrehozástól számított 3 (három) hónapig tárolja, majd automatikusan törli.

4. A SZEMÉLYES ADATOKHOZ ÉS A KAPCSOLÓDÓ BIZTONSÁGI MÉRÉSEKHEZ HOZZÁFÉRHETŐSÉG

4.1. AZ ADATHOZ VALÓ HOZZÁFÉRHETŐSÉG ÉS ADATKEZELÉS

4.1.1. SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETŐ ADATKEZELŐK

Az Adatkezelő alkalmazottai a feladataik ellátásához szükséges és arányos mértékben.

4.1.2 ADATFELDOLGOZÓK

Egyes adatkezeléseknél nem említett adatfeldolgozók:

Az adatfeldolgozók neve: Animative Solutions Kft.
Cím: 1056 Budapest, Belgrád rakpart 2. 7/2.
Az adatkezelés célja: A weboldal fejlesztése, karbantartása.

Az adatfeldolgozók neve: Magyar Hosting Kft.
Cím: H-1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Az adatkezelés célja: Adattárolás szolgáltatója

4.2.ADATBIZTONSÁGI MÉRTÉKEK

A Társaság a személyes adatokat a székhelyén található szervereken tárolja,(1056 Budapest, Belgrád rakpart 2. 7/2.) A Társaság elvégzi a szükséges informatikai, műszaki és humánerőforrás méréseket annak érdekében, hogy a Társaság által kezelt személyes adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, illetve a jogosulatlan változtatásoktól. A Társaság az adatokat a lehető legnagyobb diszkrécióval és szigorú titoktartással kezeli.

5. AZ ADAT TÁRGY JOGAI

5.1. INFORMÁCIÓ

Az érintett az 1. pontban megjelölt elérhetőségen írásban megkeresheti, hogy milyen személyes adatot kezel, milyen alapon, milyen célból, milyen forrásból, mennyi ideig, és érdeklődhet arról is, hogy ki férhetett hozzá a személyes adatokhoz. adatokat és kinek adták át.
A Társaság a megkeresést legkésőbb egy hónapon belül intézi levélben vagy e-mailben az érdeklődő által megadott elérhetőségekre.

5.2. HELYESBÍTÉSI JOG

Az érintett kérheti a pontatlan adatok helyesbítését az 1. pontban megjelölt elérhetőségen, írásban (pl. e-mail vagy postacím megváltoztatása). A Társaság a kérelmet legkésőbb egy hónapon belül megválaszolja, és a kérelmezőt levélben vagy e-mailben értesíti az érintett által megjelölt elérhetőségeken.

5.3. TÖRLÉS JOGA

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségen, írásban kérheti személyes adatainak törlését. A Társaság a kérelmet elutasítja, ha az adatkezelés az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont. Amennyiben ilyen kötelezettség nem áll fenn, a Társaság a kérést 1 hónapon belül teljesíti, és az érintett által megjelölt elérhetőségeken levélben vagy e-mailben értesíti az igénylőt.

5.4 FELDOLGOZÁS KORLÁTOZÁSÁNAK JOGA

Az érintett kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását az 1. pontban megjelölt elérhetőségen, írásban (a korlátozást és az egyéb adatoktól való elkülönítést egyértelműen kifejezve). A korlátozás addig tart, amíg az érintett által megjelölt ok a korlátozást szükségessé teszi. Az adatkezelés korlátozása például akkor kérhető, ha az érintett úgy véli, hogy a Társaság jogellenesen kezeli a beadványát, de az adatot bíróság előtt kezdeményezett vagy hatósági eljárás miatt nem szabad törölni. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat a bírósági vagy hatósági megkeresésig (pl. a kérelem benyújtásáig) tovább tárolja, majd az adatokat törli.

5.5. TILTAKOZÁSI JOG

Az érintett jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni az 1. pontban megjelölt kapcsolatfelvétel útján írásban, ha a Társaság az adatokat kutatási célból ad át vagy használ fel.

6. TÖRVÉNYVÉDELMI LEHETŐSÉGEK

6.1. POLGÁRI ELJÁRÁS, PEREK MEGINDÍTÁSA

Az érintett polgári jogi eljárást kezdeményezhet a Társasággal szemben, ha az adatkezeléssel kapcsolatban jogellenességet tapasztal. A pert – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt lehet megindítani (az ilyen bíróságok felsorolását és elérhetőségét lásd az alábbi linken: http://birosag.hu/torvenyszekek).

6.2. NAIH ELJÁRÁS

Az érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, ha az adatkezeléssel kapcsolatban jogellenességet tapasztal. Kérjük, nézze meg a linket: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html.
Időpont egyeztetés kedden és szerdán 9 és 12 óra között lehetséges. és 13 óra között. és 16 óra. az alábbi telefonszámon: +36 (1) 391-1400.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Hatóság csak akkor vizsgálja a panaszt, ha az érintett megkereste az Adatkezelőt, és nem jutott döntésre.

1. ADATKEZELŐ

Az Adatkezelő neve: Animative Solutions Kft. (a továbbiakban: „Vállalat”)
Az Adatkezelő képviselője: Molnár Károly
Cím: 1056 Budapest, Belgrád rakpart 2. 7/2.
E-mail: info@animative.solutions
Weboldal: https://animative.solutions

2. AZ ADATKEZELÉS JOGI HÁTTERE

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR).

3. AZ ADATOK FELDOLGOZÁSA

3.1. ADATKEZELÉS ELEKTRONIKUS KAPCSOLATBAN ÉS HÍRLEVÉL

3.1.1. AZ ADATOK FELDOLGOZÁSA ÉS A FELDOLGOZÁS CÉLJA

Személyes adatok A dátumkezelés célja
Utó- és vezetéknév Az érintett és a cég közötti kommunikáció, valamint a szolgáltatások egyéniesítése.
E-mail Az érintett és a cég közötti kommunikáció

3.1.2 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Jogalapja az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez: GDPR 6. cikk a) pont.

3.1.3. AZ ADATFELDOLGOZÁS IDŐTARTAMA

A Társaság az üzenetben érkezett időpontot az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A regisztráció törlése a rendszerben a „Regisztráció törlése” gombra kattintva inicializálható. A személyes adatok ezt követően megsemmisülnek.

3.2. SZEMÉLYES ADATOK AZ ONLINE TESZTEKKEL KAPCSOLATBAN

3.2.1. A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK ÉS A FELDOLGOZÁS CÉLJA

Személyes adatok A dátumkezelés célja
Kereszt- és vezetéknév A Társaság az online kitöltött tesztek alapján komplex személyiség- és viselkedéselemzéseket készít. Ezen személyes adatok megadása a teszt része.
Születési idő A Társaság az online kitöltött tesztek alapján komplex személyiség- és viselkedéselemzéseket készít. Ezen személyes adatok megadása a teszt része.
Az értékelés eredményei A Társaság az online kitöltött tesztek alapján komplex személyiség- és viselkedéselemzéseket készít.
A fenti személyes adatokat a Társaság a komplex személyiség- és magatartáselemzés Ügyfél részére továbbítja.

3.2.2 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Jogalapja az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

3.2.3. AZ ADATFELDOLGOZÁS IDŐTARTAMA

A Társaság az itt megjelölt adatokat a létrehozástól számított 4 (négy) hónapig tárolja, majd automatikusan törli.

3.3. A RENDSZER ÁLTAL TÁROLT EGYÉB SZEMÉLYES ADATOK

3.3.1. A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK ÉS A FELDOLGOZÁS CÉLJA

Személyes adatok A dátumkezelés célja
IP-cím Az internetszolgáltató által a rendszerbe bejelentkező felhasználó által használt eszközhöz rendelt azonosító szám. A vállalati folyamatok biztosítják a hálózat- és információbiztonságot.
Bejelentkezés dátuma A felhasználó rendszerbe való bejelentkezésének dátuma. A vállalat a hálózat- és információbiztonság érdekében dolgozza fel.

3.3.2 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a hálózat- és információbiztonság biztosítása, ezért az adatkezelő által követett jogos érdekek célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. A fent megjelölt adatok tárolása szükséges ahhoz, hogy az információs rendszer adott bizalomszint mellett tudjon ellenállni olyan véletlen eseményeknek vagy jogellenes vagy rosszindulatú cselekményeknek, amelyek veszélyeztetik a tárolt vagy továbbított személyes adatok elérhetőségét, hitelességét, integritását és bizalmasságát, és az általa kínált kapcsolódó szolgáltatások biztonsága. A fenti személyes adatok tárolása a hálózat- és információbiztonság biztosításának céljával arányos. Kérjük, találjon egy értékelést, amely alátámasztja ezt a következtetést a jelen szabályzat 1. mellékletében.

3.3.3. AZ ADATFELDOLGOZÁS IDŐTARTAMA

A Társaság az itt megjelölt adatokat a cél érdekében szükséges és arányos mértékben a létrehozástól számított 3 (három) hónapig tárolja, majd automatikusan törli.

4. A SZEMÉLYES ADATOKHOZ ÉS A KAPCSOLÓDÓ BIZTONSÁGI MÉRÉSEKHEZ HOZZÁFÉRHETŐSÉG

4.1. AZ ADATHOZ VALÓ HOZZÁFÉRHETŐSÉG ÉS ADATKEZELÉS

4.1.1. SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETŐ ADATKEZELŐK

Az Adatkezelő alkalmazottai a feladataik ellátásához szükséges és arányos mértékben.

4.1.2 ADATFELDOLGOZÓK

Egyes adatkezeléseknél nem említett adatfeldolgozók:

Az adatfeldolgozók neve: Animative Solutions Kft.
Cím: 1056 Budapest, Belgrád rakpart 2. 7/2.
Az adatkezelés célja: A weboldal fejlesztése, karbantartása.

Az adatfeldolgozók neve: Magyar Hosting Kft.
Cím: H-1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Az adatkezelés célja: Adattárolás szolgáltatója

4.2.ADATBIZTONSÁGI MÉRTÉKEK

A Társaság a személyes adatokat a székhelyén található szervereken tárolja,(1056 Budapest, Belgrád rakpart 2. 7/2.) A Társaság elvégzi a szükséges informatikai, műszaki és humánerőforrás méréseket annak érdekében, hogy a Társaság által kezelt személyes adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, illetve a jogosulatlan változtatásoktól. A Társaság az adatokat a lehető legnagyobb diszkrécióval és szigorú titoktartással kezeli.

5. AZ ADAT TÁRGY JOGAI

5.1. INFORMÁCIÓ

Az érintett az 1. pontban megjelölt elérhetőségen írásban megkeresheti, hogy milyen személyes adatot kezel, milyen alapon, milyen célból, milyen forrásból, mennyi ideig, és érdeklődhet arról is, hogy ki férhetett hozzá a személyes adatokhoz. adatokat és kinek adták át.
A Társaság a megkeresést legkésőbb egy hónapon belül intézi levélben vagy e-mailben az érdeklődő által megadott elérhetőségekre.

5.2. HELYESBÍTÉSI JOG

Az érintett kérheti a pontatlan adatok helyesbítését az 1. pontban megjelölt elérhetőségen, írásban (pl. e-mail vagy postacím megváltoztatása). A Társaság a kérelmet legkésőbb egy hónapon belül megválaszolja, és a kérelmezőt levélben vagy e-mailben értesíti az érintett által megjelölt elérhetőségeken.

5.3. TÖRLÉS JOGA

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségen, írásban kérheti személyes adatainak törlését. A Társaság a kérelmet elutasítja, ha az adatkezelés az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont. Amennyiben ilyen kötelezettség nem áll fenn, a Társaság a kérést 1 hónapon belül teljesíti, és az érintett által megjelölt elérhetőségeken levélben vagy e-mailben értesíti az igénylőt.

5.4 FELDOLGOZÁS KORLÁTOZÁSÁNAK JOGA

Az érintett kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását az 1. pontban megjelölt elérhetőségen, írásban (a korlátozást és az egyéb adatoktól való elkülönítést egyértelműen kifejezve). A korlátozás addig tart, amíg az érintett által megjelölt ok a korlátozást szükségessé teszi. Az adatkezelés korlátozása például akkor kérhető, ha az érintett úgy véli, hogy a Társaság jogellenesen kezeli a beadványát, de az adatot bíróság előtt kezdeményezett vagy hatósági eljárás miatt nem szabad törölni. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat a bírósági vagy hatósági megkeresésig (pl. a kérelem benyújtásáig) tovább tárolja, majd az adatokat törli.

5.5. TILTAKOZÁSI JOG

Az érintett jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni az 1. pontban megjelölt kapcsolatfelvétel útján írásban, ha a Társaság az adatokat kutatási célból ad át vagy használ fel.

6. TÖRVÉNYVÉDELMI LEHETŐSÉGEK

6.1. POLGÁRI ELJÁRÁS, PEREK MEGINDÍTÁSA

Az érintett polgári jogi eljárást kezdeményezhet a Társasággal szemben, ha az adatkezeléssel kapcsolatban jogellenességet tapasztal. A pert – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt lehet megindítani (az ilyen bíróságok felsorolását és elérhetőségét lásd az alábbi linken: http://birosag.hu/torvenyszekek).

6.2. NAIH ELJÁRÁS

Az érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, ha az adatkezeléssel kapcsolatban jogellenességet tapasztal. Kérjük, nézze meg a linket: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html.
Időpont egyeztetés kedden és szerdán 9 és 12 óra között lehetséges. és 13 óra között. és 16 óra. az alábbi telefonszámon: +36 (1) 391-1400.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Hatóság csak akkor vizsgálja a panaszt, ha az érintett megkereste az Adatkezelőt, és nem jutott döntésre.

Loading...